Jak znaleźć zerowe x

Jako „x zero” oznacza współrzędna wierzchołka paraboli na osi x. W tym punkcie funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość, więc x0 ? punkt ekstremum funkcji.

Jak znaleźć zerowe x

Instrukcja

1
Jeśli istnieje analityczne określanie funkcji, przyprowadź ją do widoku standardowego: A*x?+B*x+C=y(x), gdzie A ? starszy współczynnik przy x?, B ? średni współczynnik przy x, C ? wolny członek. Należy zwrócić uwagę, aby współczynnik przy x? nie doszedł do zera, w przeciwnym razie to będzie już nie квадратичная funkcja.
2
Współrzędna wierzchołka paraboli x0 na osi x znajduje się według wzoru: x0=-B/2A. W przypadku przedstawionego równania kwadratowego, czyli gdy A=1, wzór uproszczony: x0=-B/2. Jeśli w równaniu nie ma „x” w pierwszym stopniu, to znaczy, że współczynnik B=0, i wtedy x0 też wynosi zero.
3
Aby znaleźć współrzędną wierzchołka paraboli w osi y, podstawiając otrzymaną wartość x0 równanie. Kiedy uprość wyrażenie, z jednej strony masz pozostanie „y”, z drugiej ? pewna liczba Q. To pokazuje y wierzchołka paraboli: y0=Q.
4
Tak więc, badanie analytical określonej funkcji dało ci punkt na wykresie o współrzędnych (x0;y0). Jeśli starszy współczynnik A > 0, to gałęzie paraboli są skierowane w górę, i w górę okres malejącej zostanie zastąpiony przerwą rosnącym. Jeśli A
Ponieważ x0 ? punkt ekstremum funkcji, to jej wartość liczbową można znaleźć i za pomocą różnicowania. Znajdź pierwszą pochodną funkcji. Приравняйте ją do zera i rozwiąż otrzymane równanie. Mu będzie spełniać jedyne wartość x, która jest współrzędną wierzchołka paraboli.

Jeśli należy zaznaczyć „x zero” na wykresie, przesuń palcem z wierzchołka paraboli kropkowaną linią prostą prostopadłą do osi x. Punkt, w którym symetralna przecina oś x, naleŝy oznaczyć za x0. Aby zobaczyć na wykresie „y zero”, przesuń palcem z wierzchołka normalna odpowiednio do osi y.

5
Ponieważ x0 ? punkt ekstremum funkcji, to jej wartość liczbową można znaleźć i za pomocą różnicowania. Znajdź pierwszą pochodną funkcji. Приравняйте ją do zera i rozwiąż otrzymane równanie. Mu będzie spełniać jedyne wartość x, która jest współrzędną wierzchołka paraboli.
6
Jeśli należy zaznaczyć „x zero” na wykresie, przesuń palcem z wierzchołka paraboli kropkowaną linią prostą prostopadłą do osi x. Punkt, w którym symetralna przecina oś x, naleŝy oznaczyć za x0. Aby zobaczyć na wykresie „y zero”, przesuń palcem z wierzchołka normalna odpowiednio do osi y.
logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.