Jak sporządzić studium wykonalności,

Studium wykonalności jest dokumentem, który zawiera w sobie analizę celowości tworzenia jakiegoś określonego produktu lub usługi. Pozwala on określić inwestorom, czy opłaca się im inwestować własne pieniądze w proponowany projekt biznesowy.

Jak sporządzić studium wykonalności,

Instrukcja

1
Należy stosować następującą strukturę przy sporządzaniu studium wykonalności:- dane źródłowe i warunki;- cechy rynku i moc firmy;- czynniki materialne działalności produkcyjnej;- siedziba firmy;- dokumentacji projektowo-konstrukcyjne dokumenty;- informacje o organizacji przedsiębiorstwa i napowietrznych kosztach;- zasoby siły roboczej;- prognozowanie terminów realizacji danego projektu;- finansowo-analiza ekonomiczna projektu.
2
Napisz ogólne dane o projekcie, czyli ogólny plan techniczno-ekonomicznym uzasadnieniu. Określ miejsce docelowe i uczestników projektu biznesowego. Następnie sporządź krótką charakterystykę dla tej branży działalności, której dotyczy projekt. Dalej analiza popytu i podaży i ocenić pojemność rynku. Po tym identyfikacja głównych potencjalnych konsumentów produktów (usług), a także głównych konkurentów.
3
Napisz uzasadnienie wybranego regionu do wykorzystania projektu z punktu widzenia koniunktury na rynku. Podaj podstawowe parametry w studium wykonalności projektu: rodzaj i liczbę produktów (usług), zakres usług przedsiębiorstwa.
4
Wprowadź dane o kosztach kapitałowych w studium wykonalności. Wyobraź sobie kosztorys kapitałowych (jednorazowych) wydatków niezbędnych do realizacji danego projektu biznesowego. Oblicz sumę kosztów eksploatacyjnych. Do tego link w studium wykonalności, na kosztorys operacyjnych (rocznych) kosztów.
5
Sporządź programu produkcyjnego w studium wykonalności. Opisz wszystkie rodzaje produktów (usług), które firma planuje produkować w ramach analizowanego projektu, ze wskazaniem zakresu działalności produkcyjnej i cen realizacji. Zrób uzasadnienie najważniejszych wskaźników cenowych.
6
Zaznacz, jak planuje się przeprowadzenie finansowania projektu. Do tego sporządź schemat finansowania projektu biznesowego, który będzie zawierać opis wszystkich źródeł uzyskania kredytu, ich przeznaczenie i warunki spłaty.
7
Przesuń ocenę komercyjnych celowości realizacji stworzonej biznes-planu. Wykonaj obliczenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na bazie danych niezbędnych danych źródłowych, które zostały przyjęte do analizy ekonomicznej projektu. Z kolei projektowa część studium wykonalności powinna zawierać w sobie następujące rozliczeniowy materiał: tabela ruchu środków spółki, prognoza bilansu.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.