Jak znaleźć liczbę substancji

W codziennym życiu rzadko mamy do czynienia z kwestią znalezienia ilości substancji, chyba że w przypadku wspólnego rozwiązania zadań z chemii z dzieckiem-uczniem.

Jak znaleźć liczbę substancji

Instrukcja

1
Jak wiadomo z podstawowego kursu chemii, ilość substancji (n) jest mierzona w gramocząsteczkach i określa liczbę jednostek strukturalnych substancji (elektronów, protonów, atomów, cząsteczek, itp.), znajdujących się w określonej masie lub objętości).
2
Tę fizyczną wartość przydatne przy opisie reakcji chemicznych, ponieważ cząsteczki oddziałują w ilości sztuk lub wielokrotności liczbę całkowitą, niezależnie od ich masy (współczynniki w równaniach chemicznych odzwierciedlają stosunek ilości substancji wchodzących w reakcję).
3
Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistych doświadczeniach ilość cząsteczek (atomów) substancji jest zbyt duży, jego niewygodne stosować w obliczeniach. Zamiast tego przyjęto wyrażać liczba cząsteczek w gramocząsteczkach.
4
T. o. ilość substancji w jednym mol liczbowo równa stałej Avogadro (NA = 6,022 141 79(30)?1023 mol?1). Podczas rundy otrzymamy NA = 6,02.1023
5
Wyjątkowość tej stałej w tym, że jeśli liczba cząsteczek N = BD, to ich waga a.e.m. (atomowych jednostek masy) liczbowo równa ich wagi w gramach. Innymi słowy, aby przetłumaczyć a.e.m. w gramy, po prostu trzeba pomnożyć je NA.
6,02.1023 *a.e.m. = 1 g
6
Takie porcje cząsteczek (atomów) substancje nazywane molesme substancji. To znaczy, że mol jest miarą ilości substancji. 1 mol wynosi 6,02.1023 strukturalnych cząstek substancji.
7
Masa jednego mola substancji o nazwie masy molowe (M). Masa molowa ustala się mnożąc masy cząsteczkowej substancji na stałą Avogadro (NA).
8
Masa cząsteczkowa jest przez dodanie masy atomowej wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki tej substancji. Na przykład, dla cząsteczek wody (H2O) wyniesie: 1*2+16=18 гмоль.
9
Tak więc, ilość substancji obliczamy według wzoru: n = mM, gdzie m – masa substancji.
Liczba cząsteczek określa: N = NA*n, a dla gazów: V = Vm *n, gdzie Vm – objętość molowa gazu, równy 22,4 лмоль (w warunkach normalnych).
10
Otrzymujemy ogólny stosunek:
n = mM = NNA = VVm
logo
Article Categories:
Nauki przyrodnicze

Comments are closed.