Jak wziąć pod uwagę zysk z lat ubiegłych w 2017 roku

Od błędów nikt nie jest odporny, i po sporządzania sprawozdawczości w niektórych przypadkach wykryto dochód, nie pokazano w nim. Procedura zmiany zależy od tego, kiedy został wykryty błąd przed lub po zatwierdzeniu sprawozdań.

Jak wziąć pod uwagę zysk z lat ubiegłych

Instrukcja

1
Dokonaj poprawek w dokumentację finansową, датируемую grudnia tego roku, za który sporządza się sprawozdania, jeśli błąd wystąpił przed datą podpisania dokumentów księgowych (zgodnie z ustępem 6 MODU 22/2010 „Poprawki do rachunkowości i sprawozdawczości”). Przelicz kwotę podatku dochodowego za ten okres.
2
Włącz w skład pozostałych przychodów bieżącego okresu rozliczeniowego zysk z lat ubiegłych, jeśli jej wykazały po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Poprawki w tym przypadku w finansowe nie są wprowadzane. Zrób w ewidencji wpis na отнесению określonych kwot nierejestrowanej dochodów kredyt w rachunku 91 „Pozostałe przychody i koszty” (subkonto „Inne dochody”) na podstawie księgowej pomocy i podstawowych dokumentów dotyczących tej operacji.
3
Dokonaj przeliczenia podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego z lat ubiegłych. Wyobraź do urzędu skarbowego uściśloną zeznanie podatkowe za ten okres rozliczeniowy, w którym ma być wyświetlany zidentyfikowane zysk. Forma sporządzenia deklaracji musi spełniać wcześniejszej w tym okresie. Przy obliczaniu podatku dochodowego za okres bieżący zidentyfikowane kwoty zysków z lat ubiegłych nie są brane pod uwagę.
4
Odbija kwotę доначисленного podatku dochodowego z lat ubiegłych w sprawozdaniu z zysków i strat w omawianym okresie rozliczeniowym oddzielna linia po kwoty bieżącego podatku. W tym przypadku nie jest zniekształcony łączna kwota zysku netto organizacji.
Należy zwrócić uwagę
W przypadku stosowania organizacją MODU 18/02 „Ewidencji rozliczeń z tytułu podatku dochodowego organizacji” przy prowadzeniu rachunkowości kwota błędy, pokazana na субсчете „Inne dochody” konta 91, jest stałym podatkowym atutem. Obliczyć należy go według stawki podatku dochodowego obowiązującej w okresie rozliczeniowym powstania różnicy. Stały aktywa podatkowego odzwierciedlenie w rachunkowości kredytu bankowego 99 w korespondencji z wynikiem 68.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.