Jak obliczyć współczynnik kapitału własnego

Kapitał własny – to pieniądze wyceny majątku przedsiębiorstwa. Struktura kapitału przedsiębiorstwa jest postrzegana w procesie analizy poziomu wypłacalności firmy. Przy tym do dyspozycji obliczany jest współczynnik kapitału własnego.

Jak obliczyć współczynnik kapitału własnego

Trzeba

  • – bilans przedsiębiorstwa na analizowany okres;
  • – wzór do obliczania współczynnika kapitału własnego:
  • Gbs=Ks/Do, gdzie:
  • – Ks – kapitał własny przedsiębiorstwa tys. zł.,
  • – Do – aktywa przedsiębiorstwa, tys. zł.

Instrukcja

1
Określ wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa (Cop). Można to zrobić, biorąc kwoty w wierszu rozdziału III „Kapitał i rezerwy” rachunkowości saldo na koniec okresu sprawozdawczego. Jak wynika ze struktury bilansu, do własnego kapitału przedsiębiorstwa odnosi się kapitał i dopłaty do kapitału, rezerw i niepodzielony zysk.
2
Określ wartość aktywów przedsiębiorstwa (Do). Wartość aktywów przedsiębiorstwa – to łączna kwota (waluta) rachunkowości saldo na koniec analizowanego okresu. Oblicz współczynnik kapitału własnego Gbs według określonego wzoru, podzielenie kwoty kapitału własnego przedsiębiorstwa (Cop) na wartość jego aktywów (K) na koniec okresu.
3
Przeanalizuj uzyskane wyniki, obliczając współczynniki kapitału własnego przedsiębiorstwa w analogicznym okresie ubiegłego roku, za poprzednie okresy księgowe. Wypróbuj dynamikę zmian współczynnika, zrób odpowiednie wnioski.W razie potrzeby oblicz inne wskaźniki charakteryzujące strukturę kapitału i poziom wypłacalności przedsiębiorstwa (współczynnik pożyczkowym i kapitału własnego współczynnik pokrycia, przywrócenia wypłacalności, itp.).
Należy zwrócić uwagę
Im wyższy współczynnik kapitału własnego, tym wyższy poziom wypłacalności firmy. Wysoki poziom tego współczynnika wskazuje stabilności finansowej struktury środków przedsiębiorstwa, co jest dobrą gwarancją uzyskania kredytów na korzystnych warunkach.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.