Jak wypełnić książkę ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorcy indywidualnego

Dla przedsiębiorców stosujących uproszczony system opodatkowania, zatwierdzona nowa forma książki ewidencji przychodów i kosztów. Dokument jest załącznikiem do zarządzenia nr 154н Ministerstwa finansów federacji ROSYJSKIEJ od 31.12.2008 r. składa się ze strony tytułowej, pierwszego rozdziału, w którym odbijają się wyniki finansowe przedsiębiorcy za każdy kwartał roku obrotowego, drugiej i trzeciej partycji.

Jak wypełnić książkę ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorcy indywidualnego

Trzeba

  • – formularz książki ewidencji dochodów i wydatków;
  • – paszport indywidualnego przedsiębiorcy, NIP;
  • – приходные i eksploatacyjne dokumenty;
  • – przepisy podatkowe;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
Na stronie tytułowej książki przychodów i rozchodów napisz rok, za który jest wypełniony dokument. Wprowadź datę sporządzenia książki. Wpisz dane osobowe osoby fizycznej zgodnie z paszportem. Napisz numer identyfikacji podatkowej.
2
Napisz nazwę wybranego przedmiotu opodatkowania, kierując się artykuł 346 kodeksu Podatkowego federacji ROSYJSKIEJ. W pełni wpisać adres zamieszkania przedsiębiorcy indywidualnego. Wprowadź nazwę banku, w którym masz otwarty rachunek bankowy, podaj numer konta.
3
Następnie w pierwszej części książki ewidencji dochodów i wydatków wypełnij kwartalnych tabeli. Wprowadź datę, numer podstawowego приходного lub eksploatacyjnego dokumentu, opisz treść operacji. Wpisać kwoty dochodów i wydatków w czwartą i szóstą hrabiego. Należy pamiętać, że trzeba pisać oddzielną графой kwoty dochodów i wydatków, które podlegają opodatkowaniu zysk.
4
Obliczenia kwoty przychodów i kosztów za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał, a następnie obliczcie wyniki za półrocze, dziewięć miesięcy rok.
5
Do pierwszego rozdziału książki jest wypełniona rachunkowe pomoc, gdzie są sumy dochodów i wydatków, a także różnica między wyliczenia i wnoszonych podatku za poprzedni rok. Oblicz straty poprzez sumowanie wydatków za okres sprawozdawczy i otrzymanej różnicy za ubiegły rok. Od wyniku odejmij dochody.
6
Z ogólnej sumy dochodów należy odjąć koszty i różnicę za poprzedni rok między wyliczenia i wnoszonych opodatkowane. Uzyskany wynik – podsumowanie dochodów za bieżący okres sprawozdawczy.
7
W drugiej części książki wprowadź wydatki na zakup (budowę) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z dokumentacją na te koszty wpisać oryginalną cena, amortyzacji, okres użytkowania, i tak dalej. Oblicz kwotę, którą należy wziąć pod uwagę w bieżącym okresie roku.
8
W trzeciej części pasują kwoty strat, zmniejszających podstawę opodatkowania zysku. Odpowiednio, można część z nich przenieść na kolejne okresy, a w roku bieżącym wziąć pod uwagę straty za poprzednie okresy, tak jak skarbowy obciąża je stopniowo.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.