Jak upolować licencję

Licencja jest to dokument, który potwierdza uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju działalności. Przy jej organizowaniu organizacja ponosi koszty, które musi odzwierciedlać w księgowości i rachunkowości podatkowej.

Jak upolować licencję

Instrukcja

1
Оприходуйте licencję po jej otrzymaniu, na podstawie załączonych dokumentów do jej rzeczywistej wartości, określonym w tych dokumentach. Jeśli zgodnie z MODU 14/2007 zakupiona licencja może być przypisany do niematerialnych aktywów (w czasie korzystania i jej kosztów), to przy jej оприходовании zrób księgowe okablowania: Debet na koncie 08-5 „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych”, Kredyt konto 60 „Rozrachunki z dostawcami” (76 „Obliczenia z różnymi dłużnikami i wierzycielami”). Zanieś do zapłaty faktury 08-5 wszystkie koszty związane z zakupem licencji. Dalej sprawdź okablowanie: Debet na koncie 04 „wartości Niematerialne”, Kredyt w rachunku 08-5 „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych” – оприходована licencja. Należy wykupić kartę ewidencji wartości niematerialnych aktywów. Co miesiąc списывайте część kosztów licencji na pozostałe koszty związane z produkcją i realizacją, poprzez naliczanie amortyzacji okablowaniem: Debet 26 „Общехозяйственные koszty”, Kredyt 05 „Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych”.
2
Włącz cena licencji i wydatków na jej nabycie w skład общехозяйственных kosztów, jeśli ona nie może być przypisany do нематериальному składnika aktywów ze względu na brak objawów, określonych w MODU 14/2007. W rachunkowości sprawdź okablowanie: Debet na koncie 26 „Общехозяйственные koszty”, Kredyt konto 60 „Rozrachunki z dostawcami” (76 „Obliczenia z różnymi dłużnikami i wierzycielami”). W ewidencji podatkowej kwoty wydatków na nabycie licencji zabrać w skład pozostałych kosztów organizacji, związanych z produkcją i realizacją. Zmniejszają bazę na podatek dochodowy za okres rozliczeniowy.
3
Jeśli organizacja prowadzi działania, których licencje uchylona przez ustawę nr 99-FZ, to, być może, pozostanie „недосписанная” koszt licencji. Sprawdź przewody w rachunkowości: Debet 91-2 „Pozostałe koszty”, Kredyt 97 „Koszty przyszłych okresów” – pobrana pozostała jej cena. W ewidencji podatkowej ryczałtu zanieś tę kwotę w skład pozostałych kosztów organizacji.
Należy zwrócić uwagę
Zatwierdzić w zasadach rachunkowości organizacji procedura redukcji wydatków na licencję.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.